Session: Land Management and Policies

Chair: Dr. Orhan Ercan (FIG 2018 Congress Co-Chair)

15.30 – 15.45 Pierre Missioux (Safer de l’ile-de-France), The Safers: Playing a Key Role in Rural Land Management

15.45 – 16.00 Prof. Dr. Gerd Schmidt Eichstaedt (Institut for Urban and Regional Planning of the Technical University of Berlin, Germany), Land Readjustment Based on Valuation in the Federal Republic of Germany

16.00 – 16.15 Pablo Molina Alegre (Garrigues-International Legal and Tax Services Firm, Spain), Land Readjustment on Value Basis: The Spanish Mechanism for Value Capture

16.15 – 16.30 Camille Mialot (Mialot Avocat, France), Land Readjustment on Value Basis and Land Value Capture in France

16.30 – 16.45 Jan Moerkerke (European Land Registry Association, Belgium), The Economic and Juridical Role of Land Registration: A General Assessment

16.45 – 17.00 Prof. Dr. Sarah Sayce (Royal Agricultural University, UK), Economic Viability: Who Wins in the Development Game? A London Case Study of Residential Land Values, Affordable Housing and Planning Policy

17.00 – 17.15 Prof. Dr. Rachelle Alterman (Neaman Institute for National Policy Research, Israel), Land Readjustment as The “Dream Planning Tool”: Strengths and Weaknesses from an International Comparative Perspective

17.15 – 17.30 Discussion (Q&A)
Ýsmimi yukarýda bahsetmiþtim. Bacaklarý uzun, olabildiðince istanbul escort sarýþýn ve alev alan bir hatunum. 22 Yaþýnda, 1.73 boyunda, poposu dolgun sýnýrsýz Eryaman escort kýzýyým. Beni tercih etmeniz için onlarca sebep vardýr. Bunlardan bir tanesi de sizleri tatmin etmek konusunda benim üstüme yoktur. Tümcelerim içinde bulunan bu sonsuzluk patlamasýný senin üstünde yapmamý istersen hemen bana buradan yaz. Fazla bir vaktimin olmadýðýný söyleyebilirim. Tam bir hayal kýrýklýðýyým. Muhteþem bir temasý mahvettim. Paranoyakça tavýrlarým yüzünden yaþamýmdaki görkemli adam beni sonucunda terketti. Buna ben sebep oldum. Adým ankara elit escort Rüya. 22 yaþýnda, 90 kilo, 1.70 boyunda balýketli bir kadýným. Erkek arkadaþýmýn ismi ozonwafor. 6 senedir birlikteydik. Tatilde icel escort tanýþmýþ ve aþýk olmuþtuk. O Nijeryalý. Zenci erkekler balýketli kadýnlardan hoþlanýyormuþ. Ben onunla tanýþtýðýmda beni hiçbir erkeðin beðenemeyeceðine inanýyordum. Oysa ki yanýlýyormuþum. Herkesi beðenen biri kesinlikle çýkýyor. Ama o kadar özgüvensizim ki, seneler boyu onun bana olan sevgisini hep sorguladým. Hep bana ankara elit escort yaklaþmasýnýn ardýnda bir art niyet aradým. Ne kadar da aptalým! Mis gibi giden bir iliþkinin bu duruma gelmesine sebep oldum. Kendisi müthiþ bir adam. Çok neþeli, çok anlayýþlý, çok zeki ve yatakta çok iyi. Hangi birini açýklasam bilmiyorum. Ben çok sakin bir insaným, bu yüzden benim gibi biri ile yaþam çok sýkýcý olurdu. Oysa ki biri beni bile neþelendirmeyi baþarýyor.

Her an bir þarký söyleme, müzik dinleme, dans etme halinde. Caným bir þeye sýkýlsa, ufacýk bir sitem etmeye baþlasam, derhal benimle konuþuyor, içimi rahatlatýyor ve sonucunda yüzümü güldürüp bana her þeyi unutturuyor. Hele sex hikayeleri anlayýþlý hallerini bir bilseniz… Yani ona öyle saçma suçlamalarda bulunuyorum ki; baþka biri olsa dayanamaz oldukça çeker giderdi. Geçen çiftlerden birinden diðerine bulaþan hafif bir cinsel hastalýk yaþadýk. Doktora gittik ve bana bir ilaç yazdý. Sonra hafta sonuna denk geldiði amacýyla almadan evlerimize gittik. Bir gün sonra beni telefondan görünümlü aradý, “ilaç bu muydu?” diye gösterdi. Ben açtým aðzýmý yumdum gözümü. “Sen namacýyla çift olarak kullanýlmasý gereken o ilacý aldýn? Sen kendini düþünüyorsun. Beni düþünsen benim ilacýmý alýrdýn. Beni sevmiyorsun” diye bir saat baþýnýn etini yedim.

Çocuk beni sakinleþtirene kadar akla karayý seçti. “Ýlgisi yok ben bu ilacý senin amacýyla aldým. Ben seni Ankara escort kendimden daha çok düþünüyorum. Seni çok seviyorum. Hep senin iyi olmaný istiyorum. Neye kýzýp neye kýzmadýðýný öðreneceðim ve bir eskisehir escort bayan daha seni üzecek þeyler yapmayacaðým. Özür dilerim…” Yani sonuna kadar alttan aldý. Hep bu tür yapýyor.  Ben onun iyiliði karþýsýnda eziliyorum ve kötü düþüncelerimden ötürü utanýyorum. Zekasý da müthiþ. Her hususta bilgi kapasitesi var. En derin konularda bile sohbet edbiliyoruz. Bir insanla konuþurken altta kaldýðýna ya da yanýt veremediðine hiç tanýk olmadým. Algýlarý çok açýk. Ortamda olan her hadiseyi derhal farkediyor ve beni koruma altýna alýyor. En çok da cinsel performansý beni mutlu ediyor. Bu gursu escort hususta aslýnda müthiþ derecede iyi. Kadýn vücudundan çok iyi anlýyor ve ne yapmasý gerekliliðini çok iyi biliyor. Hayýr, onu kaybedemem. Bu sefer benim alttan almam ve ona kendimi affettirmem gerek…